Menu

Formacja

Formacja rozpoczyna się razem z powołaniem nas przez Boga do naśladowania Chrystusa w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie oraz z podjęciem decyzji, że każda z nas będzie żyła i świadczyła, pod działaniem Ducha Świętego, o Miłości Nieskończonej Boga wobec każdego człowieka.

Jest to droga dojrzewania ludzkiego i chrześcijańskiego, która trwa przez całe życie.

Jest to proces rozwoju, który przechodzi się i osobowo w kierunku pełnego i harmonijnego wzrastania osobowego, w postępującym upodobnianiu się do Jezusa Chrystusa.

Wymaga to dynamiki ciągłego nawracania się, umiejętności przyjmowania wskazówek, wierności charyzmatowi i ubogacania go – przeżywaniem osobistym i wspólnotowym, w nieustannej konfrontacji z Ewangelią oraz z historią, odczytywanymi w świetle Konstytucji.

Nasze Konstytucje przewidują etapy formacji:

 • poszukiwanie;
 • orientacja – jeden rok;
 • pierwsza formacja – trzy lata, które przygotowują do czasowej profesji rad ewangelicznych i włączenia do Instytutu;
 • formacja pośrednia – sześć lat, przygotowująca do „tak na zawsze” i definitywne włączenie do Instytutu;
 • formacja permanentna

Gdy chodzi o formację początkową można jej zadania sprowadzić do następujących:

 • poznawanie własnych możliwości i ograniczeń;
 • odkrywanie życia, jako daru miłości;
 • poznawanie i doświadczanie Boga jako Ojca kochanego i kochającego;
 • umacnianie podstaw życia chrześcijańskiego;
 • poznawanie i przyjęcie charyzmatu świeckości konsekrowanej
 • poznawanie i pogłębianie duchowości Miłości Nieskończonej;
 • oparcie swego życia na modlitwie i sakramentach świętych;
 • rozwijanie zdolności słuchania, dialogu, poszukiwania i rewizji życia;
 • uzdalnianie się do wspinania się wzwyż
 • podejmowanie misjonarskiego trybu życia w świecie i dla świata, w stylu świeckości konsekrowanej
 • dążenie do świętości z pragnieniem pełnego upodobnienia się do Chrystusa.

Każda misjonarka powinna podjąć, jako pierwsza, odpowiedzialność za własną drogę formacji.

W formacji opieramy się na:

 • Słowie Bożym
 • Dokumentach Kościoła
 • dokumentach o Instytutach Świeckich
 • na pismach Matki Małgorzaty Claret de la Touche.

W formacji pomagają nam comiesięczne dni skupienia i coroczne 8- dniowe rekolekcje zamknięte a także spotkania braterskie. Co dwa miesiące otrzymujemy do wspólnotowego i indywidualnego rozważania biuletyn „Sul carro”/Na wozie/ opracowywany przez Radę Generalną Instytutu z Włoch. W łączności z całym Kościołem odmawiamy codziennie Jutrznię i Nieszpory. Staramy się, aby centrum naszego życia stanowiła Eucharystia „Źródło i szczyt, do którego zmierza cała działalność Kościoła i z którego czerpie całą swoją energię” (SC 10), „źródło i moc całego życia konsekrowanego” (KPK 719, par. 2).