Menu

Modlitwy

Akt poświęcenia się (konsekracji) Bogu Miłości Nieskończonej

O Miłości Nieskończona, Boże przedwieczny,
Początku życia i źródło Istnienia.
Uwielbiam Cię w najwyższej Jedności
i w Osobach Trójcy Przenajświętszej.

Uwielbiam Cię w Ojcu,
wszechmocnym Stwórcy,
który wszystko uczynił.

Uwielbiam Cię w Synu Jednorodzonym, Mądrości Przedwiecznej,
Słowie Ojca, przez które wszystko się stało,
a które wcieliło się w łonie Maryi Dziewicy w pełni czasów,
w Jezusie Chrystusie, Odkupicielu i Królu.

Uwielbiam Cię w Duchu Świętym,
który jest Miłością wzajemną Ojca i Syna,
w którym jest światło, moc i płodność.

Uwielbiam Cię, Miłości Nieskończona,
ukryta we wszystkich tajemnicach naszej wiary,
promieniejąca w Eucharystii,
wylewająca się na Kalwarii,
ożywiająca Kościół święty
za pośrednictwem sakramentów – kanałów łaski.

Uwielbiam Cię, o Miłości Nieskończona
w bijącym Sercu Chrystusa,
Twoim niepojętym tabernakulum
i Tobie się poświęcam.

Oddaję się Tobie bez obawy, z całą pełnią mej woli;
weź moją istotę w posiadanie,
przeniknij ją całkowicie.
Jestem wprawdzie tylko nicością,
niezdolną by służyć Tobie, to prawda.
Ty jednak, Miłości Nieskończona, tę nicość ożywiłaś
i pociągasz ku Sobie.

Oto więc jestem, o Jezu,
by prowadzić Twe Dzieło Miłości
i – o ile tylko zdołam –
szerzyć w duszach Twoich kapłanów,
a przez nich w całym świecie,
poznanie Twego nieskończonego miłosierdzia
oraz niewypowiedzianej tkliwości
i słodyczy Twego Serca.

Pragnę spełnić Twą wolę za wszelką cenę,
aż do wylania krwi,
jeśli moja krew mogłaby być godna przelania na Twoją chwałę.

O Maryjo, Dziewico Niepokalana,
którą Miłość Nieskończona obdarzyła płodnością,
oddaję się i poświęcam,
przez Twoje Serce dziewicze,
Miłości Nieskończonej.

Wyjednaj mi, bym była pokorna i wierna,
i abym oddała się bez zastrzeżeń
sprawom Jezusa Chrystusa,
Twego Syna uwielbienia godnego
i na chwałę Jego Najświętszego Serca. Amen.

O Maryjo, nasza Matko i Królowo,
Tobie powierzamy nasze powołanie,
spraw, aby każda z nas, tak jak Ty,
mogła uwierzyć Miłości, odpowiedzieć na Miłość,
być jej świadkiem i przepowiadać ją braciom. Amen.

Powołanie do całkowitego poświęcenia
życia Bogu jest Jego bezinteresownym darem
/Konstytucje §65/

 

Modlitwa w intencji beatyfikacji
Służebnicy Bożej Matki Ludwiki Małgorzaty Claret de la Touche

Nieskończona Miłości żyjąca w Sercu Jezusa,
daj poznać się światu,
aby ludzie miłowali Cię tak, jak Ty od nich chcesz być miłowanym.
A ponieważ podobało się Boskiej Dobroci Twojej
posłużyć się Matką Ludwiką Małgorzatą Claret de la Touche,
aby odsłoniła kapłanom przepaść Twojej Nieskończonej Miłości i Miłosierdzia
oraz zbliżyła dusze ku katolickiemu duchowieństwu,
racz – błagamy Cię – dokończyć Swego dzieła:
wsław Swoją pokorną Służebnicę,
spraw za Jej przyczyną
i pod przewodnictwem Najwyższego Pasterza
i Biskupów całego Kościoła,
By wszystkie umysły i wszystkie serca
zjednoczyły się w świetle Twojej prawdy
i pokoju Twojej miłości. Amen.

Osoby, które otrzymają łaski za wstawiennictwem Matki Ludwiki Małgorzaty Claret de la Touche proszone są zgłosić do:
Betania del Sacro Cuore, tel. 0030-11-98 37 502
Via Lamarmora 31
10030 Vische (TO) Italia

MODLITWA DO JEZUSA NAJWYŻSZEGO KAPŁANA

O Jezu odwieczny Kapłanie, Boski Ofiarniku,
Ty, który w nieporównanym duchu miłości do ludzi, Twoich braci,
sprawiłeś, że z Twojego Serca wytrysnęło chrześcijańskie kapłaństwo,
racz w dalszym ciągu zlewać na swoich kapłanów
ożywiające strumienie Miłości Nieskończonej.

Żyj w nich, przekształcaj ich w siebie,
czyń z nich, mocą Twojej łaski,
narzędzia Twojego miłosierdzia;
działaj w nich i przez nich i spraw,
by przyoblekając się w Ciebie,
dzięki wiernemu naśladowaniu Twoich czcigodnych cnót,
dokonywali w Twoim imieniu i mocą Twojego Ducha,
dzieł, jakich Ty sam dokonałeś dla zbawienia świata.
Boski Odkupicielu dusz,
zobacz, jak wielka jest rzesza tych,
którzy jeszcze śpią w ciemnościach błędu,
policz ilość niewiernych owieczek,
które chodzą na skraju przepaści;
weź pod uwagę rzeszę ubogich,
zgłodniałych, nieumiejętnych i słabych,
którzy jęczą w opuszczeniu.

Powróć do nas w swoich kapłanach,
żyj o dobry Jezu w nich, działaj przez nich
i chodź na nowo pośród świata
nauczając, wybaczając, pocieszając,
uświęcaj, zawiązując święte więzi miłości
między Sercem Bożym, a sercem człowieka. Amen.

Modlitwa MLM Claret de la Touche (1868-1915)

Modlitwa Micheliny

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (1J 4,16)

O Jezu wierzę w Ciebie, Boże i człowieku, i dziękuję Ci za to, że objawiłeś się mojej duszy, i że wezwałeś mnie, abym należała zupełnie do Ciebie.
Proszę Cię, abym umiała uczynić Ciebie całym moim życiem, nie tylko w słowach ale i w czynach, bym mogła z całą szczerością powiedzieć, że tylko Ty mi wystarczysz!
Spraw, abym umiała wejść z Tobą w relację wiary i miłości, która stworzy między mną a Tobą relację czułej intymności, relację między osobą a osobą.
Bądź Tym, który wypełnia każdą pustkę we mnie, każde moje pragnienia, każde moje oczekiwanie. Ty, który zaspokajasz moje pragnienie miłości, Ty, który jesteś zapłatą za wszystkie moje trudy, Ty , który jesteś odpoczynkiem w zmęczeniu i zmaganiu.
Udziel mi tej łaski, abym nie oczekiwała pochwały ze strony innych, ani nie oczekiwała ludzkiego wsparcia. Daj mi zdolność życia tylko dla Ciebie, bez zatrzymywania się na głosy, które wzywają mnie w ciągu mojego życia, bez oglądania się wstecz, bez rozleniwiającego opóźniania, bez zwracania uwagi na moje zmęczenie. I także jeśli Ty się ukryjesz i zamilkniesz, spraw, by nie zmalała moja wiara i moja miłość, abym rozpoznała Twoją dłoń, a nie liczyła na siebie samą. W tym dziele Twojego miłosierdzia i miłości ofiaruję siebie samą z ogromną ufnością, prosząc Cię, byś czynił to czego ja nie umiem czynić. Spraw, by wszystkie moje oczekiwania i moje zdolności zostały zabrane, bym mogła wszystkie moje pragnienia i talenty ukierunkować tylko na Ciebie. Jezu masz pełne prawo do mojej wiary i całej mojej miłości. Pociągnij mnie do siebie, rozkochaj mnie w sobie i pozyskaj mnie całą.
Jezu, wierzę, ale Ty przymnóż mi wiary.
Jezu, kocham Ciebie, ale Ty przymnóż mi miłości.